ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔၏ အယူခံ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ ပယ္ခ် | DVB