ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး | DVB