ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တူမီးေသနတ္ အလက္ ၂၀၀ ခန္႔ လာေရာက္အပ္ႏွံ | DVB