ျပည္ထဲေရးဒု၀န္ႀကီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္လုံၿခံဳေရး စစ္ေဆး | DVB