ဧရာဝတီတိုင္း အစိုးရေဟာင္း လက္က်န္ရန္ပံုေငြမ်ားကို ယခုလကုန္ အေက်ေပးသြင္းမည္ | DVB