ဒီးေမာ့ဆုိၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္သျဖင့္ ေနအိမ္ ၂၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီး | DVB