တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ကန္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးသတင္း မမွန္ဟု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ဝန္ခံ | DVB