တကၠဆက္ႏွင့္ မစၥစၥပီေတာင္ၾကားရွိ ျပည္သူမ်ား ဆုိးရြားသည့္ရာသီဥတုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ | DVB