၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ တိုက္တြန္း | DVB