အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္ | DVB