ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲထံ တင္ျပသျဖင့္ တရားစြဲျခင္းမဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ ရွင္းလင္း | DVB