မုန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း ၅ ပံု ၁ ပံုသာရွိ | DVB