ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ​ဆိုလာလ်ွပ္​စစ္​ဓာတ္​အာ​းေပးစက္​႐ံုမွ ဓာတ္​အား စတင္ထုတ္လႊတ္မည္ | DVB