ဟြာေ၀း ကုမၸဏီ ထုတ္ကုန္မ်ား ပုံမွန္အတုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟု ေၾကညာ | DVB