အဂတိလိုက္စားမႈ ဖံုးဖိေပးထားသည့္ အထက္အရာရွိမ်ားကို အေရးယူမည္ | DVB