၂၀၂၀ တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏မဲ အန္အယ္လ္ဒီရရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ | DVB