ဟြာေဝးက အရန္ခ်စ္ပ္မ်ား ထုတ္သုံးၿပီး အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို ျပန္ခုခံ | DVB