ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပုံ) | DVB