ကေလးဝတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေပါက္ကဲြ၊ ၆ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB