ေညာင္ေလးပင္တြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ လမ္းမီးတိုင္မ်ား ပ်က္စီး | DVB