ဘားအံၿမိဳ႕က ေရခန္းေျခာက္ေနသည့္ ကန္သာယာကန္ကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ | DVB