မိုင္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တကုိယ္ေတာ္စက္ဘီးစီးခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္ | DVB