ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးေရး ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခုတြင္ ဆႏၵျပပြဲ | DVB