ရဲကားေပၚလိုက္စီးရင္း ၉၁၁ ကို အဆက္မျပတ္ဖုန္းေခၚသည့္ အမ်ဳိးသား အဖမ္းခံရ | DVB