အီတာလ်ံအုိးပန္း ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ဂ်ိဳကုိဗစ္ႏွင့္ နဒါး ေတြ႔ဆံု | DVB