ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဘိုး ဗိုလ္မင္းေရာင္၏ ျမင္းစီး႐ုပ္တုဖြင့္လွစ္ | DVB