အေမရိကန္က သေဘၤာသိမ္းယူခဲ့သည့္ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာင္းဆုိ | DVB