ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားစု အႏုိင္ရမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ႁႏၵာမိုဒီ ေျပာ | DVB