ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမွ်ေဝသံုးစြဲသည့္လုပ္ငန္း အလ်င္ျမန္တိုးတက္လာ | DVB