အာဂ်င္တီးနားတြင္ ပညာေရးရန္ပုံေငြ ျပတ္လပ္ေနသည့္အေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ | DVB