တိုက္ႀကီးတြင္ စက္႐ံုႀကိဳ/ပို႔သုံးဘီးဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္၊ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB