စပိန္အစုိးရ အလုိရွိေနသည့္ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ျပင္သစ္တြင္ အဖမ္းခံရ | DVB