၀တ္ျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ မြတ္စလင္မ်ားကို အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ | DVB