မိတီၳလာ ရဲဝန္ထမ္းအိမ္ရာတြင္ ရဲအုပ္ႏွင့္ဇနီး ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံး | DVB