မေလးရွားတြင္ ဘီယာတုေၾကာင့္ ၁လအတြင္း  ျမန္မာ ၇ ဦး ေသဆုံး | DVB