သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မေက်နပ္ပါက သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္သာ တရားစြဲရန္တိုက္တြန္း | DVB