တပ္မေတာ္၊ ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီတို႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ လံုး၀မသက္ဆိုင္ | DVB