အရက္ပိတ္သိမ္းေရး ကမ္းေထာင္းႀကီး အမ်ိဳးသမီး ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB