ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပုိမုိပါ၀င္ေရး ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးမ်ားေတာင္းဆို | DVB