ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ကားလိုင္းသစ္ Scania City Bus မ်ားျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲမည္   | DVB