ျမန္မာ့ေကာ္ဖီက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနဟု ဒုသမၼတေျပာ | DVB