ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ Junction City တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ | DVB