ဝါးအိမ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ပန္းတေနာ္ ေရႊဖလားကၽြန္းရြာတြင္ လံံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ထား | DVB