ေလယာဥ္ေပၚ ဗီဒီယို ခိုးယူ႐ုိက္ကူးထားျခင္းမဟုတ္ဟု သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနမင္းရွင္းလင္း | DVB