ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ သစၥာခံတပ္မာ်းက ဥပေဒျပင္ပ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေနဟု ေအအုိင္အဖြဲ႔ သတိေပး | DVB