ကသည္းလက္နက္ကိုင္ ၂၄ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ | DVB