ထူးျခားသည့္ အသားအေရေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္လာသည့္ အမ်ဳိးသား | DVB