အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္မရွိပဲ ျပည္ပကို အလုပ္သမားပုိ႔ေဆာင္သူ ၄ ဦးအား အမႈဖြင့္ | DVB