ဖမ္းဆီးထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေလာင္းကစားမႈ၊ မူးယစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB