မီးစက္အေငြ႔ေၾကာင့္ ဆရာမႏွင့္ေက်ာင္းသား ၂၀ ေက်ာ္ မူးေမ့ၿပီး ေဆး႐ံုတင္ရ | DVB